Registar prometa koji se oporezuje na osnovu marzhe

Ми водимо радњу у којој се промет евидентира преко благајне. Врло често, купци желе дати за купљену робу у страној валути, посебно у еурима. Да ли је евиденција на благајни у додатној валути?

У уговору са чл. 111 пар. 3а тачка 1 Закона о ПДВ-у, вођење евиденције путем регистар-каса, обвезници ПДВ-а дужни су да са свих продаје направе отисак фискалног рачуна или фактуре, а купцу додатно израде и штампани документ.

У ст. 1 тачка 14 Правилника о техничким условима, такође када је у § 8 пар. 1 тачка 14 Правилника о благајнама, који има податке који би требали бити на фискалном рачуну, морамо обавезно да означимо валуту у којој је продаја евидентирана, најмање за укупан износ бруто продаје.

Главни критеријуми и технички услови које регистарске касе морају испунити евидентирају се иако у члану 2. Уредбе у вези техничких услова.

Да, према § 14 ст. 1 овог закона, програм продаје интереса треба да садржи функција: омогућавање пореском обвезнику да промени назив валуте у којој се евидентира продаја, односно његова скраћеница, као и да унапред програмира дату промену уносом датума и времена промене; чување тренутка и времена почетка вођења евиденције продаје у супротној валути у фискалној меморији и претварање износа бруто продајног износа у удаљене валуте, резултат конверзије по курсу и плаћање треба укључити у фискални рачун са фискалним логом и предметном валутом; конверзија се мора извршити са тачношћу од најмање шест децималних места, а ефекат конверзије мора бити заокружен на два децимална места.

Такође, за означавање скраћенице назива стране валуте односи се на ознаке које користи Насз Банк Полски.

Стога, ако порески обвезник има циљ продаје производа у ситуацији потрошача који плаћају накнаду у страној валути, онда, по правилу, мора бити благајна, опремљена са вредношћу која ће омогућити конверзију курса.

Из образаца који су приказани у питању, може се закључити да се стопа за купљену робу третира као живот у еурима, када се вредност уговора даје у злотима. Прописи који регулишу ПДВ не регулишу питање које девизне стопе морамо дозволити за конверзију износа злота у евро.